/
 • B? trí d?ch v? t?m th?i trong th?i gian di?n ra H?i ngh? th??ng ??nh G20 Osaka 2019…Thêm
B? Qua và Chuy?n T?i N?i Dung Chính

Tin t?c & Th?ng tin

Tin t?c khác
 • S?a ??i Quy ??nh ??i v?i Hàng Hóa Thu?c Lá Nh?p Kh?u vào Th? Tr??ng úc

  Vào tháng 11 n?m 2018, Chính ph? Úc ?ã s?a ??i M?c 69 c?a Lu?t H?i Quan 1901, yêu c?u t?t c? các nhà nh?p kh?u ph?i tuân th? m?t s? yêu c?u khi nh?p kh?u hàng hóa có ch?a thu?c lá vào Úc cho m?c ?ích cá nhân ho?c kinh doanh. Nh?ng s?a ??i này s? có hi?u l?c vào ngày 1/7/2019.

  Tìm Hi?u Thêm
 • H??ng d?n v? Giá và D?ch v? UPS 2019 C?p nh?t

  Hi?u l?c t? ngày 8/7/2019, H??ng d?n v? Giá và D?ch v? UPS 2019 s? ???c c?p nh?t. 

  Tìm hi?u thêm
 • áp d?ng Quy ??nh ??i v?i hàng hóa b? b? l?i ? Philippines

  C?c H?i quan Philippines ?ã th?c hi?n ??o Lu?t Thu? Quan và Hi?n ??i Hóa H?i Quan vào tháng 1 n?m 2019, ?i?u ch?nh th?i h?n thông báo t? 30 ngày xu?ng còn 7 ngày ?? xác nh?n hàng hóa là ?ã b? t? b?.

  Tìm hi?u thêm
 • L?ch ho?t ??ng t?m th?i t?i Indonesia trong k? l? Hari Raya Idul Fitri (Eid Mubarak Festive) 2019

  Nhân k? l? Hari Raya Idul Fitri (Eid Mubarak Festive) s?p t?i t?i Indonesia trong hai ngày 5 - 6/6/2019, chúng tôi s? ti?n hành b? trí các d?ch v? t?m th?i.

  Tìm hi?u thêm
 • Chuy?n phát hàng nhanh h?n ??n Nh?t B?n t? các t?nh phía ??ng Trung Qu?c

  Th?i gian v?n chuy?n hàng b?ng d?ch v? UPS Worldwide Expedited t? các t?nh phía ?ông Trung Qu?c ??n Nh?t B?n hi?n ?ã rút ng?n m?t ngày làm vi?c.

  Tìm hi?u thêm
 • UPS t?ng c??ng d?ch v? t?i 1285 Khu v?c B?u chính t?i Hàn Qu?c

  T? ngày 1/4/2019, UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? t?i 1285 khu v?c b?u chính m?i t?i Seoul và Gyeonggi, Hàn Qu?c nh?m ph?c v? t?t h?n các doanh nghi?p thu?c m?i quy mô và ngành ngh? trong khu v?c.

  Tìm hi?u thêm
 • ?i?u Ch?nh Ch? S? Ph? Phí Nhiên Li?u và các Ph? Phí B? Sung

  B?t ??u hi?u l?c t? ngày 6/5/2019, UPS ?ã ?i?u ch?nh Ch? S? Ph? Phí Nhiên Li?u và các kích th??c áp d?ng cho Ph? Phí Hàng Kích Th??c L?n và ph? phí Gói Hàng V??t H?n M?c T?i ?a.

  Tìm hi?u thêm
 • Chuy?n Phát Nhanh H?n Các L? Hàng Toàn C?u t?i Saitama, Nh?t B?n

  Hàng nh?p kh?u toàn c?u t?i Misato, Yashio, và Koshigaya thu?c Saitama Prefecture, Nh?t B?n s? ???c phát s?m h?n m?t ngày so v?i tr??c ?ây.

  ??c thêm
 • UPS m? r?ng d?ch v? chuy?n phát nhanh ??n h?n 51.000 ??a ?i?m m?i trên kh?p Singapore

  UPS m? r?ng d?ch v? Worldwide Express®v?i tính n?ng phát hàng ??m b?o tr??c 12 gi? tr?a và/ho?c 2 gi? chi?u cho 51.034 khu v?c b?u chính m?i trên kh?p Singapore.

  Tìm hi?u thêm
 • UPS Chính Th?c B? Nhi?m ?ng Russell Reed Làm Giám ??c ?i?u Hành M?ng Chuy?n Phát Nhanh T?i Vi?t Nam

  Vi?c UPS công b? b? nhi?m chuyên gia kì c?u, ông Russell Reed ?ánh d?u s? cam k?t m?i ??i v?i khách hàng t?i hai th? tr??ng chi?n l??c Vi?t Nam và Thái Lan trong khu v?c ASEAN.

  ??c thêmM? liên k?t trong c?a s? m?i
 • UPS Vi?t Nam N?i Vòng Tay Yêu Th??ng V?i C?ng ??ng Trong Tháng Tình Nguy?n Toàn C?u L?n Th? 16

  Trong tháng 10 v?a qua, nhân viên UPS t?i Vi?t Nam ?ã ?óng góp h?n 2.000 gi? ho?t ??ng tình nguy?n. Qu? UPS c?ng ?ã tài tr? 97.000 USD các t? ch?c t? thi?n ??a ph??ng.

  ??c thêmM? liên k?t trong c?a s? m?i
 • Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) t?i Malaysia

  Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) ?ã ???c áp d?ng t?i Malaysia, thay th? cho Thu? hàng hóa và D?ch v? (GST).

  ??c thêm
 • H? H?n M?c Mi?n Tr? T?i thi?u cho Hàng Nh?p vào Indonesia

  H?n m?c mi?n tr? t?i thi?u cho hàng nh?p vào Indonesia ?ã gi?m t? 100 USD xu?ng 75 USD cho m?i lô hàng áp d?ng trên m?i ng??i nh?n m?i ngày.

  ??c thêm
 • Các Quy ??nh H?i Quan T?ng C??ng Nghiêm Ng?t ??i v?i Hàng Nh?p Kh?u Phi M?u D?ch vào Trung Qu?c

  T?ng C?c H?i Quan n??c C?ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (GACC) ?ã t?ng c??ng các quy ??nh thông quan hàng m?u d?ch và phi m?u d?ch xu?t kh?u ??n và nh?p kh?u vào Trung Qu?c.

  ??c thêm
 • Th?ng Tin Thay ??i Giá UPS

  Hi?u l?c t? ngày 18 tháng 11 n?m 2018, c??c phí v?n chuy?n c?a UPS s? ???c ?i?u ch?nh. Thông tin chi ti?t ???c c?p nh?t t?i H??ng D?n Giá và D?ch V? UPS, có th? t?i v? H??ng D?n này t? ngày 18 tháng 11, 2018.

  Xem thêm th?ng tin v? các thay ??i giá
 • UPS M? R?NG D?CH V? UPS MY CHOICE? T?I CH?U á ?? T?O ?I?U KI?N T?NG C??NG NHU C?U TH??NG M?I ?i?N T?

  UPS gi?i thi?u UPS My Choice® ? Châu Á Thái Bình D??ng, Châu Phi, Ti?u l?c ??a ?n ??, vùng Ca ri bê và Trung Phi, Nam Phi, Trung ?ông và ?n ?? D??ng, ?ánh d?u s? m? r?ng l?n nh?t k? t? khi d?ch v? này ra ??i.

  ??c Thêm
 • Th?ng quan và V?n chuy?n Các L? hàng Chuy?n phát nhanh ??n Hàn Qu?c Nhanh H?n

  UPS Hàn Qu?c ?ã t?ng m?c giá tr? t?i thi?u cho các lô hàng chuy?n phát nhanh nh?p vào n??c này, t?ng t? 1.000.000 KRW (US$ 892¹) lên ??n 4.000.000 KRW (US$ 3.565¹) cho m?i lô hàng. Nh?ng lô hàng này có th? ???c phát tr??c khi hoàn t?t thanh toán thu?. 

  ??c thêm
 • Ph? phí Nhiên li?u UPS áp d?ng trên Phí X? ly B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a

  Hi?u l?c t? ngày 9 tháng 9 n?m 2018, UPS s? áp d?ng ph? phí nhiên li?u trên Phí X? lý B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a 

  ?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng truy c?p trang ph? phí nhiên li?u UPS t?i
 • UPS ??Y M?NH HO?T ??NG T?I CH?U á NH?M H? TR? DOANH NGHI?P KHAI THáC TI?M N?NG KHU V?C

  Hôm nay, UPS chính th?c thông báo s? ??y m?nh m?t chu?i các ho?t ??ng m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Châu Á sau báo cáo t?ng tr??ng m?nh vào n?a ??u n?m 2018.

  ??c thêm
 • UPS M? R?ng D?ch V? V?n Chuy?n ???ng Bi?n V?i 130 Tuy?n V?n T?i M?i

  Nh?ng c?i ti?n v? d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n cho hàng l? (LCL) c?a UPS s? cho phép khách hàng có th? v?n chuy?n tr?c ti?p t? c?ng H?i Phòng, Vi?t Nam ??n nh?ng c?ng l?n t?i Malaysia và Úc.  

  ??c thêm
 • UPS T?ng C??ng D?ch V? t?i Khu V?c Chau á - Thái Bình D??ng

  UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? ? Khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng v?i th?i gian chuy?n phát nhanh h?n, th?i gian l?y hàng tr? h?n cùng nhi?u tùy ch?n d?ch v? phong phú h?n. 

  ??c thêm
 • GST (Thu? Hàng hóa và D?ch v?) ??i v?i Hàng hóa Tr? Giá Th?p nh?p vào úc

  Hi?u l?c b?t ??u t? ngày 1/7/2018, nh?ng doanh nghi?p bên ngoài n??c Úc s? c?n áp Thu? Hàng hóa và D?ch v? (GST) 10% lên hàng hóa có giá tr? th?p* ???c bán và nh?p kh?u vào Úc (B2C).

  ??c thêm
 • Các Thay ??i ??i v?i Lu?t Kê khai Nang cao H?i quan Trung Qu?c

  T?ng c?c H?i quan C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) ?ã ban hành Ch? d?n s? 56 (2017), ?i?u ch?nh các yêu c?u kê khai ??i v?i hàng hóa nh?p kh?u và xu?t kh?u ???c v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n và hàng không k? t? ngày 1/6/2018

  Tìm hi?u thêm
 • 尼玛嘉措:红军走过的地方 2019-06-20
 • 武汉拟扩大公租房轮候期间应保尽保范围 2019-06-20
 • 在强国论坛和新浪微博上也就说了几句国产80后伟大的钢琴家,嚯!粉丝不干了,邮箱里塞满男性女性生殖器的骂声和愤慨声。其实,真没有诋毁的意思。比如,美国一家男性内衣 2019-06-18
 • 婺源古村溪中发现鹰嘴龟 2019-06-18
 • 【十九大·理论新视野】为什么把“建设美丽中国”作为现代化目标之一 2019-06-13
 • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-06-13
 • 中央环保督察相关新闻 2019-06-11
 • 专家:成立中央全面依法治国领导小组意义深远 2019-05-22
 • 江西绿色经济智创未来 2019-05-22
 • 纪检监察机关加强扶贫领域监督执纪问责工作 2019-05-21
 • 坚持思想建党 推进理论强党 2019-05-08
 • 新时代的政治宣言和行动纲领 2019-05-06
 • 揭秘波音777的制造过程 真相万万没想到 2019-04-30
 • 短短6个小时内,中国不得不这样强硬反击!但事情还没完 2019-04-30
 • “中国天眼”首次发现新脉冲星 2019-04-29
 • 11选5赚钱方法高手 不能登录网易彩票 七乐彩开奖号码结果 迅盈nba比分 浙江20选5开走势图 乐透型15选5 浙江十一选五玩法 玩通比牛牛怎样才会赢 国王杯晋级规则 江西快3走势图现场版 平特一肖资料网 河南22选5投注技巧 腾讯彩票双色球杀号 山西11选5开奖结果查询结果 排列3预测网