/
 • C?p nh?t v? D?ch v? và Bi?u phí UPS…Thêm
 • Thay ??i v? Quy ??nh kê khai th?ng tin hàng hóa tr??c c?a H?i quan Trung Qu?c…Thêm
B? Qua và Chuy?n T?i N?i Dung Chính

Tin t?c m?i nh?t

Tin t?c khác
 • GST (Thu? Hàng hóa và D?ch v?) ??i v?i Hàng hóa Tr? Giá Th?p nh?p vào úc

  Hi?u l?c b?t ??u t? ngày 1/7/2018, nh?ng doanh nghi?p bên ngoài n??c Úc s? c?n áp Thu? Hàng hóa và D?ch v? (GST) 10% lên hàng hóa có giá tr? th?p* ???c bán và nh?p kh?u vào Úc (B2C).

  ??c thêm
 • Gi?m ng??ng tr? giá t?i thi?u ??i v?i hàng g?i ??n ?ài Loan

  Ng??ng tr? giá t?i thi?u ??i v?i hàng g?i ??n ?ài Loan s? gi?m t? 3.000 NTD (US$ 99*) xu?ng 2.000 NTD (US$ 66*) cho m?i chuy?n hàng m?i ngày.

  Tìm hi?u thêm v? Quy ??nh gi?m ng??ng tr? giá t?i thi?u t?i ?ài Loan
 • UPS Vi?t Nam Chung Tay H??ng V? C?ng ??ng Trong Tháng Tình Nguy?n Toàn C?u L?n Th? 15

  Nhân viên UPS t?i Vi?t Nam ?ã ?óng góp h?n 1.700 gi? tình nguy?n nh?m giúp ?? nh?ng hoàn c?nh khó kh?n thu?c nhi?u c?ng ??ng, ??a ph??ng kh?p ??t n??c. ?ây là m?t ho?t ??ng thu?c ch??ng trình Tháng Tình nguy?n Toàn c?u l?n th? 15 c?a UPS.

  Tìm hi?u thêm v? Tháng tình nguy?n toàn c?u
 • C?NG TY LIêN DOANH UPS & SF HOLDING CHíNH TH?C ???C H?P PHáP HOá T?I TRUNG QU?C

  VI?T NAM, Hôm nay, UPS và SF Holding, công ty m? c?a SF Express, ?ã công b? quy?t ??nh chính th?c h?p pháp hóa công ty liên doanh ???c duy?t b?i B? Th??ng m?i Trung Qu?c (MOFCOM). 

  Tìm hi?u thêm v? Liên Doanh
 • Các quy ??nh m?i ??i v?i hàng nh?p kh?u vào Indonesia

  Các quy ??nh m?i ??i v?i hàng nh?p kh?u s? áp d?ng t?i Sân bay Qu?c t? Soekarno-Hatta, Indonesia vào ngày 27 tháng 4 n?m 2017.

  Tham kh?o thêm v? m?c t?i thi?u
 • UPS T?ng C??ng D?ch V? T?i 9 T?nh Thành Mi?n B?c Vi?t Nam

  UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? xu?t kh?u t?i 9 t?nh thành mi?n B?c Vi?t Nam, nh?m h? tr? các doanh nghi?p ??a ph??ng trong ho?t ??ng th??ng m?i xuyên biên gi?i.

  Tìm Hi?u Thêm V? D?ch V? T?ng C??ng t?i Vi?t Nam
 • Thay ??i Trong Yêu C?u G?i Pin Ph?n II c?a UPS

  Hi?u l?c t? ngày 1 tháng 1 n?m 2017, UPS s? ti?n hành m?t s? thay ??i yêu c?u v?n chuy?n pin lithium qua ???ng hàng không.

  Tham kh?o thêm v? các quy ch? này
 • M? nang m?c Ng??ng T?i Thi?u trên Các L? Hàng Nh?p

  M?c ng??ng t?i thi?u trên các h?ng m?c nh?p vào M? t?ng t? $200 lên $800 cho m?i lô hàng.

  Tham kh?o thêm v? m?c t?i thi?u
 • Cách th?c L?u th?ng Email L?a ??o M?i

  Nh?ng email l?a ??o d??i nhi?u hình th?c khác nhau và là nh?ng hành ??ng trái phép c?a các bên th? ba không có quan h? v?i UPS. Có m?t l??ng email l?a ??o ?ã ???c báo cáo, và nh?ng chiêu l?a ??o m?i ti?p t?c ???c gi?i thi?u.

  Tham kh?o thêm v? các email gi? m?o
 • 想笑说滴根本不是马克思滴“共产主义”······ 2019-01-16
 • C罗一人扛起葡萄牙前进 前三届世界杯共打进三球 2019-01-14
 • 习近平同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈 2018-12-29
 • 恒大童世界开工 胡和平许家印等共同见证童话诞生 2018-12-29
 • 开放、变革、崛起,长城葡萄酒发展成改开40年标本葡萄酒 中国 2018-12-24
 • 千年学府的世纪乡愁:余光中十八年前雨中演讲 2018-12-24
 • [福]什么是“幸福”?这两个字所表示的直接含义就是:“幸”是指机会,“福”就是指拜求神赐田地生长粮棉等生物而足食丰衣。 2018-09-12
 • 省交控集团党委研究部署“讲严立”专题警示教育 2018-08-22
 • 载30吨发泡剂大货车高速路上起火 现场浓烟滚滚 2018-08-22
 • 西门子展示新型高铁列车,曾向中国“漫天要价” 2018-08-06
 • 张洪在湘东走访慰问困难群众 2018-08-06
 • 孙杨、宁泽涛扛起中国游泳大旗 2018-07-19
 • 707| 30| 895| 115| 894| 83| 110| 138| 680| 413|