B? Qua và Chuy?n T?i N?i Dung Chính

Tin t?c & Th?ng tin

Tin t?c khác
 • L?ch trình ho?t ??ng t?m th?i t?i Trung Qu?c trong k? L? Lao ??ng 2019

  Nhân k? L? Lao ??ng s?p t?i t?i Trung Qu?c t? 1-4/5/2019, chúng tôi s? ti?n hành b? trí các d?ch v? t?m th?i.

  Tìm hi?u thêm
 • UPS t?ng c??ng d?ch v? t?i 1285 Khu v?c B?u chính t?i Hàn Qu?c

  T? ngày 1/4/2019, UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? t?i 1285 khu v?c b?u chính m?i t?i Seoul và Gyeonggi, Hàn Qu?c nh?m ph?c v? t?t h?n các doanh nghi?p thu?c m?i quy mô và ngành ngh? trong khu v?c.

  Tìm hi?u thêm
 • C?p Nh?t thay ??i d?ch v? t?m th?i t?i Nh?t B?n trong k? l? Golden Week

  Trong su?t k? ngh? Tu?n L? Vàng (Golden Week) s?p t?i t?i Nh?t B?n, chúng tôi s? ti?n hành b? trí thay ??i các d?ch v? t?m th?i.

  ??c thêm
 • ?i?u Ch?nh Ch? S? Ph? Phí Nhiên Li?u và các Ph? Phí B? Sung

  B?t ??u hi?u l?c t? ngày 6/5/2019, UPS ?ã ?i?u ch?nh Ch? S? Ph? Phí Nhiên Li?u và các kích th??c áp d?ng cho Ph? Phí Hàng Kích Th??c L?n và ph? phí Gói Hàng V??t H?n M?c T?i ?a.

  Tìm hi?u thêm
 • Chuy?n Phát Nhanh H?n Các L? Hàng Toàn C?u t?i Saitama, Nh?t B?n

  Hàng nh?p kh?u toàn c?u t?i Misato, Yashio, và Koshigaya thu?c Saitama Prefecture, Nh?t B?n s? ???c phát s?m h?n m?t ngày so v?i tr??c ?ây.

  ??c thêm
 • UPS m? r?ng d?ch v? chuy?n phát nhanh ??n h?n 51.000 ??a ?i?m m?i trên kh?p Singapore

  UPS m? r?ng d?ch v? Worldwide Express®v?i tính n?ng phát hàng ??m b?o tr??c 12 gi? tr?a và/ho?c 2 gi? chi?u cho 51.034 khu v?c b?u chính m?i trên kh?p Singapore.

  Tìm hi?u thêm
 • UPS Chính Th?c B? Nhi?m ?ng Russell Reed Làm Giám ??c ?i?u Hành M?ng Chuy?n Phát Nhanh T?i Vi?t Nam

  Vi?c UPS công b? b? nhi?m chuyên gia kì c?u, ông Russell Reed ?ánh d?u s? cam k?t m?i ??i v?i khách hàng t?i hai th? tr??ng chi?n l??c Vi?t Nam và Thái Lan trong khu v?c ASEAN.

  ??c thêmM? liên k?t trong c?a s? m?i
 • UPS Vi?t Nam N?i Vòng Tay Yêu Th??ng V?i C?ng ??ng Trong Tháng Tình Nguy?n Toàn C?u L?n Th? 16

  Trong tháng 10 v?a qua, nhân viên UPS t?i Vi?t Nam ?ã ?óng góp h?n 2.000 gi? ho?t ??ng tình nguy?n. Qu? UPS c?ng ?ã tài tr? 97.000 USD các t? ch?c t? thi?n ??a ph??ng.

  ??c thêmM? liên k?t trong c?a s? m?i
 • Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) t?i Malaysia

  Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) ?ã ???c áp d?ng t?i Malaysia, thay th? cho Thu? hàng hóa và D?ch v? (GST).

  ??c thêm
 • H? H?n M?c Mi?n Tr? T?i thi?u cho Hàng Nh?p vào Indonesia

  H?n m?c mi?n tr? t?i thi?u cho hàng nh?p vào Indonesia ?ã gi?m t? 100 USD xu?ng 75 USD cho m?i lô hàng áp d?ng trên m?i ng??i nh?n m?i ngày.

  ??c thêm
 • Các Quy ??nh H?i Quan T?ng C??ng Nghiêm Ng?t ??i v?i Hàng Nh?p Kh?u Phi M?u D?ch vào Trung Qu?c

  T?ng C?c H?i Quan n??c C?ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (GACC) ?ã t?ng c??ng các quy ??nh thông quan hàng m?u d?ch và phi m?u d?ch xu?t kh?u ??n và nh?p kh?u vào Trung Qu?c.

  ??c thêm
 • Th?ng Tin Thay ??i Giá UPS

  Hi?u l?c t? ngày 18 tháng 11 n?m 2018, c??c phí v?n chuy?n c?a UPS s? ???c ?i?u ch?nh. Thông tin chi ti?t ???c c?p nh?t t?i H??ng D?n Giá và D?ch V? UPS, có th? t?i v? H??ng D?n này t? ngày 18 tháng 11, 2018.

  Xem thêm th?ng tin v? các thay ??i giá
 • UPS M? R?NG D?CH V? UPS MY CHOICE? T?I CH?U á ?? T?O ?I?U KI?N T?NG C??NG NHU C?U TH??NG M?I ?i?N T?

  UPS gi?i thi?u UPS My Choice® ? Châu Á Thái Bình D??ng, Châu Phi, Ti?u l?c ??a ?n ??, vùng Ca ri bê và Trung Phi, Nam Phi, Trung ?ông và ?n ?? D??ng, ?ánh d?u s? m? r?ng l?n nh?t k? t? khi d?ch v? này ra ??i.

  ??c Thêm
 • Th?ng quan và V?n chuy?n Các L? hàng Chuy?n phát nhanh ??n Hàn Qu?c Nhanh H?n

  UPS Hàn Qu?c ?ã t?ng m?c giá tr? t?i thi?u cho các lô hàng chuy?n phát nhanh nh?p vào n??c này, t?ng t? 1.000.000 KRW (US$ 892¹) lên ??n 4.000.000 KRW (US$ 3.565¹) cho m?i lô hàng. Nh?ng lô hàng này có th? ???c phát tr??c khi hoàn t?t thanh toán thu?. 

  ??c thêm
 • Ph? phí Nhiên li?u UPS áp d?ng trên Phí X? ly B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a

  Hi?u l?c t? ngày 9 tháng 9 n?m 2018, UPS s? áp d?ng ph? phí nhiên li?u trên Phí X? lý B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a 

  ?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng truy c?p trang ph? phí nhiên li?u UPS t?i
 • UPS ??Y M?NH HO?T ??NG T?I CH?U á NH?M H? TR? DOANH NGHI?P KHAI THáC TI?M N?NG KHU V?C

  Hôm nay, UPS chính th?c thông báo s? ??y m?nh m?t chu?i các ho?t ??ng m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Châu Á sau báo cáo t?ng tr??ng m?nh vào n?a ??u n?m 2018.

  ??c thêm
 • UPS M? R?ng D?ch V? V?n Chuy?n ???ng Bi?n V?i 130 Tuy?n V?n T?i M?i

  Nh?ng c?i ti?n v? d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n cho hàng l? (LCL) c?a UPS s? cho phép khách hàng có th? v?n chuy?n tr?c ti?p t? c?ng H?i Phòng, Vi?t Nam ??n nh?ng c?ng l?n t?i Malaysia và Úc.  

  ??c thêm
 • UPS T?ng C??ng D?ch V? t?i Khu V?c Chau á - Thái Bình D??ng

  UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? ? Khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng v?i th?i gian chuy?n phát nhanh h?n, th?i gian l?y hàng tr? h?n cùng nhi?u tùy ch?n d?ch v? phong phú h?n. 

  ??c thêm
 • GST (Thu? Hàng hóa và D?ch v?) ??i v?i Hàng hóa Tr? Giá Th?p nh?p vào úc

  Hi?u l?c b?t ??u t? ngày 1/7/2018, nh?ng doanh nghi?p bên ngoài n??c Úc s? c?n áp Thu? Hàng hóa và D?ch v? (GST) 10% lên hàng hóa có giá tr? th?p* ???c bán và nh?p kh?u vào Úc (B2C).

  ??c thêm
 • Các Thay ??i ??i v?i Lu?t Kê khai Nang cao H?i quan Trung Qu?c

  T?ng c?c H?i quan C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) ?ã ban hành Ch? d?n s? 56 (2017), ?i?u ch?nh các yêu c?u kê khai ??i v?i hàng hóa nh?p kh?u và xu?t kh?u ???c v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n và hàng không k? t? ngày 1/6/2018

  Tìm hi?u thêm
 • 专家:成立中央全面依法治国领导小组意义深远 2019-05-22
 • 江西绿色经济智创未来 2019-05-22
 • 纪检监察机关加强扶贫领域监督执纪问责工作 2019-05-21
 • 坚持思想建党 推进理论强党 2019-05-08
 • 新时代的政治宣言和行动纲领 2019-05-06
 • 揭秘波音777的制造过程 真相万万没想到 2019-04-30
 • 短短6个小时内,中国不得不这样强硬反击!但事情还没完 2019-04-30
 • “中国天眼”首次发现新脉冲星 2019-04-29
 • (原创)穿救生衣应成赛龙舟的标配 2019-04-29
 • 传统强队集体慢热(世界杯纵横) 2019-04-23
 • 多国开发“冰上丝路”,北极将成黄金水道? 2019-04-20
 • 韩媒:韩美商定暂停原定8月“乙支自由卫士”联演 2019-04-20
 • 广州首批共有产权住房8月开始申购 2019-04-13
 • 为何限制次数?预期效果怎样?如何保障出行?——三问北京部分载客汽车管理新政策 2019-04-13
 • 安农大选配50名资深教授担任产业联盟“盟主” 2019-04-03
 • 50| 692| 976| 283| 571| 295| 911| 786| 535| 6|